Datu Aizsardzība

Šie noteikumi un nosacījumi nosaka šīs tīmekļa vietnes lietošanu; lietojot šo tīmekļa vietni, jūs pilnībā piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja šiem noteikumiem un nosacījumiem vai jebkurai to daļai nepiekrītat, jūs nedrīkstat lietot šo tīmekļa vietni.

Licence tīmekļa vietnes lietošanai

Ja vien nav norādīts citādi, SIA  „Moller Auto Latvia” un tā licences devējiem pieder intelektuālā īpašuma tiesības uz šo tīmekļa vietni un tajā esošajiem materiāliem. Saskaņā ar šo licenci visas šīs intelektuālā īpašuma tiesības tiek paturētas.

Jūs drīkstat skatīt, lejupielādēt tikai kešdarbes nolūkā un drukāt tīmekļa vietnes lapas savai personiskajai lietošanai atbilstoši tālāk un citur šajos noteikumos un nosacījumos norādītajiem ierobežojumiem.

Jūs nedrīkstat:

 • pārpublicēt šīs tīmekļa vietnes materiālus (ieskaitot pārpublicēšanu citā tīmekļa vietnē);
 • pārdot, izīrēt vai apakšlicencēt šīs tīmekļa vietnes materiālus;
 • publiski rādīt jebkādus šīs tīmekļa vietnes materiālus;
 • pavairot, dublēt, kopēt vai kā citādi izmantot šajā tīmekļa vietnē esošos materiālus komercnolūkos;
 • rediģēt vai citādi modificēt jebkādus šīs tīmekļa vietnes materiālus;  
 • tālākizplatīt šīs tīmekļa vietnes materiālus.

Pieļaujamā lietošana

Šo tīmekļa vietni nedrīkstat izmantot nekādā veidā, kas izraisa vai var izraisīt šīs tīmekļa vietnes bojājumus vai tās pieejamības vai piekļūstamības pasliktināšanos; kā arī jebkādā nelikumīgā, prettiesiskā, krāpnieciskā vai kaitīgā veidā un saistībā ar jebkādu nelikumīgu, prettiesisku, krāpniecisku vai kaitīgu mērķi vai darbību.

Šo tīmekļa vietni nedrīkstat izmantot, lai kopētu, glabātu, mitinātu, pārraidītu, nosūtītu, izmantotu, publicētu vai izplatītu jebkādus materiālus, kuros ir (vai kuros ir norādīta saite) spiegprogrammatūra, datorvīrusi, Trojas zirgi, tārpi, taustiņspiedienu reģistrētāji, sistēmlaužņi vai cita datora ļaunprogrammatūra.

Jūs nedrīkstat veikt nekādas sistemātiskas vai automatizētas datu apkopošanas darbības (to skaitā un bez ierobežojuma datu izvilkšanu, datizraci, datu apkopošanu un datu iegūšanu) šajā vietnē vai saistībā ar to bez SIA „Moller Auto Latvia” tiešas rakstiskas piekrišanas.

Šo tīmekļa vietni nedrīkstat izmantot, lai pārraidītu vai nosūtītu nevēlamus komercziņojumus.

Šo tīmekļa vietni nedrīkstat izmantot nekādam ar mārketingu saistītam nolūkam bez SIA „Moller Auto Latvia” rakstiskas atļaujas.

Bez garantijas

Šī tīmekļa vietne tiek nodrošināta, “kā ir,” bez jebkādiem apliecinājumiem un garantijām, gan tiešām, gan netiešām. SIA „Moller Auto Latvia” saistībā ar šo tīmekļa vietni, kā arī tajā sniegto informāciju un materiāliem nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas.

Nemazinot iepriekšējā punkta vispārējos principus, SIA „Moller Auto Latvia” negarantē, ka:

 • šī tīmekļa vietne būs pastāvīgi pieejama vai vispār pieejama;
 • informācija šajā tīmekļa vietnē ir pilnīga, patiesa, precīza un nemaldinoša.

Nekas šajā tīmekļa vietnē nesniedz nekāda veida ieteikumus, kā arī nav tam paredzēts. Ja jums ir nepieciešams ieteikums saistībā ar jebkādu juridisku, finanšu vai medicīnisku jautājumu, sazinieties ar atbilstošu profesionāli.

Atbildības ierobežojumi

SIA Moller Auto Latvia nav atbildīgs pret jums (neatkarīgi no tā, vai to nosaka līgums, tiesību akti par civiltiesību pārkāpumiem vai kas cits) saistībā ar šīs tīmekļa vietnes saturu, tās izmantošanu un jebkurā citā saistībā ar to:

 • ņemot vērā to, ka šī tīmekļa vietne tiek nodrošināta bez maksas, — par jebkādiem tiešiem zaudējumiem;
 • par jebkādiem netiešiem, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem;
 • par jebkādiem uzņēmējdarbības zaudējumiem, ieņēmumu, ienākumu, peļņas zaudējumiem vai gaidāmo ietaupījumu negūšanu, līguma vai biznesa attiecību zaudējumiem, reputācijas vai prestiža zaudējumiem, kā arī informācijas vai datu zaudēšanu vai bojājumiem.

Šie atbildības ierobežojumi ir spēkā pat tad, ja SIA „Moller Auto Latvia” tika tieši norādīts uz iespējamiem zaudējumiem.

Izņēmumi

Nekas šīs tīmekļa vietnes atrunā neizslēdz un neierobežo tiesību aktos noteiktās garantijas, ko būtu nelikumīgi izslēgt vai ierobežot; un nekas šīs tīmekļa vietnes atrunā neizslēdz un neierobežo uzņēmuma SIA „Moller Auto Latvia” atbildību saistībā ar:

 • nāvi vai traumām, ko izraisīja uzņēmuma SIA „Moller Auto Latvia” nolaidība;
 • uzņēmuma SIA „Moller Auto Latvia” veiktu krāpšanu vai krāpniecisku datu sagrozīšanu;
 • savu atbildību, ko uzņēmums SIA "Moller Auto Latvia" nelikumīgi vai prettiesiski izslēgtu vai ierobežotu, vai mēģinātu vai gribētu izslēgt vai ierobežot.

Saprātīgums

Izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka atbildības izslēgšana un ierobežošana šajā tīmekļa vietnes atrunā ir saprātīga.

Ja neuzskatāt, ka tā ir saprātīga, jūs nedrīkstat lietot šo tīmekļa vietni.

Citas personas

Jūs piekrītat, ka uzņēmums SIA „Moller Auto Latvia” ir ieinteresēta ierobežot savu vadītāju un darbinieku atbildību. Jūs piekrītat, ka neierosināsit nevienu prasību personiski pret SIA „Moller Auto Latvia” vadītājiem un darbiniekiem par jebkādiem zaudējumiem, kas jums var rasties saistībā ar šo tīmekļa vietni.

Neskarot iepriekšējā punktā norādīto, jūs piekrītat, ka šīs tīmekļa vietnes atrunā norādītie garantiju un atbildības ierobežojumi aizsargās uzņēmuma SIA „Moller Auto Latvia” vadītājus, darbiniekus, aģentus, meitasuzņēmumus, tiesību pārņēmējus, tiesību pēctečus un apakšuzņēmējus, kā arī uzņēmumu SIA „Moller Auto Latvia”.

Nepiemērojamie nosacījumi

Ja kāds šīs tīmekļa vietnes atrunas nosacījums saskaņā ar atbilstošajiem tiesību aktiem nav vai nebūs piemērojams, tas neietekmē pārējo šīs tīmekļa vietnes atrunas nosacījumu piemērojamību.

Zaudējumu atlīdzināšana

Ar šo jūs nodrošināt uzņēmumu SIA „Moller Auto Latvia” un apņematies atlīdzināt uzņēmumam SIA „Moller Auto Latvia” jebkādus zaudējumus, bojājumus, izmaksas, atbildību un izdevumus (to skaitā un bez izņēmuma tiesiskos izdevumus un visas summas, ko SIA „Moller Auto Latvia” samaksājis trešajai pusei, vienojoties prasībā vai strīdā saskaņā ar SIA „Moller Auto Latvia” juridisko konsultantu ieteikumu), kas radušās vai piespriestas uzņēmumam SIA „Moller Auto Latvia” tāpēc, ka jebkādā veidā pārkāpāt kādu šo noteikumu un nosacījumu punktu, vai saistībā ar jebkuru prasību par to, ka jūs pārkāpāt kādu šo noteikumu un nosacījumu punktu.

Šo noteikumu un nosacījumu pārkāpumi

Neskarot citas SIA "Moller Auto Latvia" tiesības saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, ja jūs jebkādā veidā pārkāpjat šos noteikumus un nosacījumus, SIA „Moller Auto Latvia” drīkst veikt tādas darbības, kuras SIA „Moller Auto Latvia” uzskata par atbilstošām pārkāpumam, ieskaitot jūsu piekļuves tīmekļa vietnei aizturēšanu, neļaušanu jums piekļūt tīmekļa vietnei, datoru ar jūsu IP adresi piekļuves tīmekļa vietnei bloķēšanu, sazināšanos ar jūsu interneta pakalpojumu sniedzēju, pieprasot, lai tas bloķētu jums piekļuvi tīmekļa vietnei, un/vai tiesvedības ierosināšanu pret jums.

Grozījumi

SIA „Moller Auto Latvia” drīkst laiku pa laikam pārskatīt šos noteikumus un nosacījumus. Pārskatītie noteikumi un nosacījumi par šīs tīmekļa vietnes lietošanu būs spēkā no datuma, kad pārskatītie noteikumi un nosacījumi tiks publicēti šajā tīmekļa vietnē. Regulāri apmeklējiet šo lapu, lai pārliecinātos, vai esat iepazinies ar pašreizējo versiju.

Tiesību pēctecība

SIA „Moller Auto Latvia” bez paziņošanas jums un jūsu piekrišanas iegūšanas drīkst nodot, noslēgt apakšlīgumu vai kā citādi rīkoties ar uzņēmuma SIA „Moller Auto Latvia” tiesībām un/vai pienākumiem saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.

Jūs nedrīkstat nodot, noslēgt apakšlīgumu vai kā citādi rīkoties ar savām tiesībām un/vai pienākumiem saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.

Nošķiršana

Ja kāda tiesa vai cita kompetenta iestāde nolemj, ka kāds šo noteikumu un nosacījumu punkts nav likumīgs un/vai piemērojams, pārējie punkti paliek spēkā. Ja kāds nelikumīgs un/vai nepiemērojams punkts kļūtu likumīgs vai piemērojams, izdzēšot kādu punkta daļu, šī daļa tiek uzskatīta par dzēšamu, bet pārējie šī punkta nosacījumi paliek spēkā.

Viss līgums

Šie noteikumi un nosacījumi veido visu līgumu starp jums un SIA „Moller Auto Latvia” saistībā ar jūsu iespējām lietot šo tīmekļa vietni un aizstāj visus iepriekšējos līgumus par jūsu iespējām lietot šo tīmekļa vietni.

Tiesību akti un jurisdikcija

Šos noteikumus un nosacījumus reglamentē noteicošie teisību akti , un tie ir veidoti saskaņā ar to, un visi strīdi saistībā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem tiks pakļauti ekskluzīvai tiesu jurisdikcijai.

 

Uzņēmuma rekvizīti

 

Jurid. adrese: S.Eizenšteina iela 6A, Rīga, LV-1079

Reģ. Nr.40003055104, PVN Nr. LV40003055104

Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle

NDEALV2X

IBAN Nr. EUR: LV74NDEA0000080187956

 

Par šiem tīmekļa vietnes noteikumiem un nosacījumiem

Šī dokumenta pamatā ir bezmaksas Contractology tīmekļa vietnes noteikumu un nosacījumu veidlapa, kas ir pieejama vietnē www.freenetlaw.com. Contractology nodrošina juridiskos dokumentus profesionāliem klientiem visā pasaulē.